Diffusion Coefficients from Molecular Dynamics Simulations in Binary and Ternary Mixtures

Liu, Xin; Schnell, Sondre K.; Simon, Jean-Marc; Krüger, Peter; Bedeaux, Dick; Kjelstrup, Signe; Bardow, André; Vlugt, Thijs J. H. (Corresponding author)

Dordrecht : Springer (2013)
Fachzeitschriftenartikel

In: International journal of thermophysics
Band: 34
Heft: 7
Seite(n)/Artikel-Nr.: 1169-1196

Einrichtungen

  • Lehrstuhl für Technische Thermodynamik und Institut für Thermodynamik [412110]

Identifikationsnummern